Regulamin

Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych ‘Czwartki Chirurgiczne’ w roku akademickim 2017/18  

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne 

Ogólnopolskie Studenckie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe ‘Czwartki Chirurgiczne’, zwane dalej Czwartkami Chirurgicznymi, w roku akademickim 2011/2012 stanowią cykl studenckich spotkań naukowych.   

  • XIV Czwartek Chirurgiczny, 20. października 2011                                             

  chirurgia onkologiczna: "Rak piersi- diagnostyka i postępowanie"

  •  XV Czwartek Chirurgiczny, 8. grudnia 2010                                                 

    proktologia

Czwartki Chirurgiczne odbywać się będą w wybrane czwartki w godz. 17-20 w Sali Wykładowej A w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a. Szczegółowe informacje o organizacji, tematach i przebiegu kolejnych Czwartków Chirurgicznych można uzyskać na stronie internetowej Czwartków Chirurgicznych pod adresem:http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl    

II. Cele i zamierzenia 

Organizacja Czwartków Chirurgicznych ma na celu:

  • zmotywowanie studentów medycyny do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu chirurgii i innych nauk medycznych
  • stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań studentów
  • zdobywanie doświadczenia przez studentów w zakresie przygotowywania wykładów i prezentacji oraz ich wygłaszania i prezentowania
  • stworzenie możliwości dyskusji ze specjalistami, uznanymi autorytetami lekarskimi w różnych dziedzinach medycyny
  • stworzenie panelu dyskusyjnego i integracyjnego dla studentów medycyny połączonych wspólną fascynacją chirurgiczną

 

III. Komitet organizacyjny 

W skład Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych wchodzą: Przewodniczący i Członkowie Komitetu Organizacyjnego. Głównym organizatorem Czwartków Chirurgicznych jest Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej Szpitala Praskiego .  W działania organizacyjne włączeni są wybrani studenci będący członkami Koła.   

Opiekun Koła jest także Opiekunem Naukowym Czwartków Chirurgicznych.  

Współorganizatorami kolejnych edycji Czwartków Chirurgicznych są Studenckie Koła Naukowe, biorące czynny udział w danej edycji Czwartków Chirurgicznych.  

IV. Komitet Naukowy 

Nad wysokim poziomem merytorycznym Czwartków Chirurgicznych czuwa Komitet Naukowy Czwartków Chirurgicznych. W skład Komitetu Naukowego Czwartków Chirurgicznych wchodzą: Przewodniczący i Członkowie Komitetu Naukowego. Skład Komitetu Naukowego kolejnych Czwartków Chirurgicznych zmienia się i jest uzależniony od tematyki danego Czwartku Chirurgicznego.  

V. Patronat   

Honorowy Patronat nad Czwartkami Chirurgicznymi dotychczas objęli:  

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

VI. Uczestnictwo 

Uczestnictwo w Czwartkach Chirurgicznych jest bezpłatne.  Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania książki napisanej przez uczestników czynnych danego Czwartku oraz certyfikatu uczestnictwa w miarę dostępności materiałów w biurze rejestracyjnym Czwartków Chirurgicznych.  

Uczestnictwo bierne polega na rejestracji, wysłuchaniu wykładów oraz ewentualnym udziale w dyskusji. Udział bierny w Czwartkach Chirurgicznych może wziąć każdy zainteresowany student uczelni medycznej.  

Uczestnictwo czynne polega na rejestracji, wysłuchaniu i wygłoszeniu wykładu oraz udziale w dyskusji. Podczas jednej edycji Czwartków Chirurgicznych student może przedstawić tylko jeden temat (praca poglądowa lub oryginalna), może być przy tym współautorem większej liczby rozdziałów książki. Udział czynny w Czwartkach Chirurgicznych może wziąć student uczelni medycznej, będący członkiem Studenckiego Koła Naukowego:  zgłoszony przez Przewodniczącego tego Koła (lub osobę reprezentującą Przewodniczącego) do wygłoszenia wykładu poglądowego na podstawie propozycji złożonej przez Komitet Organizacyjny Czwartków Chirurgicznych lub wybrany przez Komitet Organizacyjny Czwartków Chirurgicznych do prezentacji wyników własnych badań

VI.1 Prace oryginalne 

Wybór tematów prac oryginalnych prezentowanych podczas Czwartków Chirurgicznych odbywa się na 1 tydzień przed danym Czwartkiem Chirurgicznym na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną streszczeń badań.  

Streszczenia badań powinny być napisane w języku polskim, nie zawierać błędów ortograficznych ani zbędnych znaków interpunkcyjnych i składać się z następujących części: wstęp, cel, materiał i metoda, wyniki, wnioski, opcjonalnie dyskusja.  Streszczenie może zawierać 1 tabelę, wykres lub rycinę. Długość streszczenia nie może przekraczać 2500 znaków ze spacjami, nie licząc tytułu oraz nazwisk i ośrodka autorów. Nagłówek powinien zawierać temat pracy, nazwiska badaczy, nazwę SKN, nazwisko Opiekuna Koła, nazwisko Opiekuna pracy (jeśli inny niż Opiekun koła), nazwisko Kierownika Zakładu/Kliniki / Ordynatora Oddziału, mailowy adres kontaktowy do jednego z badaczy. Liczbę autorów prac oryginalnych należy ograniczyć do 6.  

Streszczenia należy przesyłać w terminie podanym na stronie internetowej Czwartków Chirurgicznych jako załącznik do wiadomości wysyłanej na adres sknchirurgia@gmail.com.  Teksty nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.   

Preferowane są pliki Word (.doc).  

Autor pracy będzie powiadomiony o przyjęciu lub odrzuceniu pracy na 1 tydzień przed Czwartkiem Chirurgicznym pocztą elektroniczną zwrotnie na adres, z którego streszczenie było wysłane.  

VI.2 Prace poglądowe 

Wybór tematów prac poglądowych prezentowanych podczas Czwartków Chirurgicznych odbywa się na 1 tydzień przed danym Czwartkiem Chirurgicznym. Ostateczna ilość wykładów jest zależna od ilości przyjętych prac oryginalnych.  

Artykuły poglądowe powinny być napisane w języku polskim i nie zawierać błędów ortograficznych ani zbędnych znaków interpunkcyjnych. Liczbę autorów prac poglądowych należy ograniczyć do 3. Tekst powinien mieć długość w przedziale 9000 - 11000 znaków ze spacjami, nie licząc tytułu, nazwisk i ośrodka autorów oraz listy piśmiennictwa. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Komitetu Organizacyjnego możliwe są odstępstwa od niniejszej zasady.  

Zaleca się aby tekst podzielony był na podrozdziały. Autorzy mogą posłużyć się 3 rycinami lub tabelami.  

Nagłówek powinien zawierać tytuł tekstu, nazwiska autorów tekstu, nazwę SKN, nazwisko Opiekuna Koła, nazwisko Opiekuna pracy (jeśli inny niż Opiekun koła), nazwisko Kierownika Zakładu/Kliniki/Ordynatora Oddziału, mailowy adres kontaktowy do jednego z autorów tekstu.  

Artykuły poglądowe muszą prezentować wyniki przynajmniej kilku aktualnych badań.  Pozycje w piśmiennictwie muszą być uszeregowane zgodnie z kolejnością występowania odnośników w tekście.  

Odnośniki w tekście należy podać w kwadratowych nawiasach, np. [12]. Przykład:Niejednokrotnie niejasny obraz kliniczny prowadzi do mylnych rozpoznań wstępnych, a tym samym opóźnia leczenie operacyjne [8].  

Pozycje w piśmiennictwie powinny być napisane wg wzoru: Nazwisko I autora 1, Nazwisko I autora 2, Nazwisko I autora 3, Nazwisko I autora 4, Nazwisko I autora 5, Nazwisko I autora 6. Tytuł pracy. Czasopismo Rok wydania;Tom:Strony

Przykład: 9. Mismetti P, Laporte S, Darmon JY, Buchmuller A, Decousus H. Meta-analysis of low molecular weight heparin in the prevention of venous thromboembolism in general surgery. Br J Surg 2001;88:913-30  

W przypadku gdy autorami cytowanego artykułu jest więcej niż 6 osób należy podać jedynie pierwsze trzy nazwiska oraz dodać 'et al.' lub 'i wsp.'. 

Przykład:19. Box GN, Lee HJ, Santos RJ et al. Rapid communication: robot-assisted NOTES nephrectomy: initial report. J Endourol 2008;22:503-6  

W przypadku cytowania poglądu autora rozdziału książki pozycję piśmiennictwa należy napisać wg wzoru: Nazwisko I autora. Tytuł rozdziału. W: Nazwisko(-a) I redaktora(-ów): Tytuł książki. Wydawca Rok wydania. 

Przykład:4. Allaf ME. Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection. W: Bishoff JT, Kavoussi LR (red.): Atlas of laparoscopic urologic surgery. Saunders Elsevier 2007  

Wykaz piśmiennictwa nie może przekraczać 40 pozycji.  

Streszczenia należy przesyłać jako załącznik do wiadomości wysyłanej na adres sknchirurgia@gmail.com.   

O ostatecznym terminie nadsyłania prac autorzy są informowani przez Komitet Organizacyjny. Teksty nadesłane po terminie mogą nie zostać wydrukowane w książce. 

Preferowane są pliki Word (.doc).  

VII. Przebieg Czwartków Chirurgicznych 

Kolejne edycje Czwartków Chirurgicznych poświęcone są ściśle określonym chirurgicznym problemom klinicznym. Podczas Czwartków Chirurgicznych uczestnicy czynni wygłaszają krótkie wykłady poglądowe oraz prezentują wyniki własnych badań o tematyce bezpośrednio związanej z tematem głównym danego Czwartku Chirurgicznego.  

Maksymalny czas przeznaczony na wygłoszenie wykładu poglądowego wynosi 7 minut. Maksymalny czas przeznaczony na przedstawienie wyników własnych badań wynosi 4 minut. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Komitetu Organizacyjnego możliwe są odstępstwa od niniejszej zasady. Członkowie Komitetu Organizacyjnego zastrzegają sobie prawo do przerywania wykładów w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu czasowego przez prelegenta.  

Każde z wystąpień jest opatrzone komentarzem Członków Komitetu Naukowego danego Czwartku Chirurgicznego, ewentualnie dyskusją. Czas przeznaczony na komentarz i dyskusję nie jest ściśle określony, choć nie powinien być dłuższy niż 4 minut.  

Każdy Czwartek Chirurgiczny rozpoczyna się lub kończy wykładem specjalnym wygłoszonym przez przewodniczącego komitetu naukowego.  

VIII. Nagrody 

Podczas każdej z edycji Czwartków Chirurgicznych uczestnikom przyznawane będą nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Czwartków Chirurgicznych. O  przyznaniu nagrody uczestnikowi czynnemu Czwartku Chirurgicznego decydują uczestnicy bierni danego Czwartku Chirurgicznego w drodze tajnego głosowania. O  przyznaniu nagrody uczestnikowi biernemu Czwartku Chirurgicznemu decyduje jawne losowanie, które odbywa się po ostatnim wykładzie. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest pełna rejestracja do danej edycji Czwartków Chirurgicznych i obecność w czasie losowania. O ilości nagród przyznawanych na danym Czwartku Chirurgicznym ostatecznie decyduje sponsor w porozumieniu z komitetem organizacyjnym.  

IX. Postanowienia końcowe  

Chęć uczestnictwa w Czwartku Chirurgicznym jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie i udostępnianie wszelkich danych podanych podczas rejestracji pracy celem wypełniania zadań Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych, w tym przygotowania książki i upublicznienia streszczeń, druku certyfikatów uczestnictwa oraz prowadzenia strony internetowej Czwartków Chirurgicznych. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz wszelkie sytuacje nie podlegające jego postanowieniom należą do Komitetu Organizacyjnego. Ostatnią instancją we wszystkich kwestiach spornych jest Opiekun Naukowy Czwartków Chirurgicznych.